Onze filosofie

Leidend beginsel ondernemingsgroep fischerDe snelle vooruitgang op vrijwel ieder technisch vlak, de drastische veranderingen in het maatschappelijk denken en niet in de laatste plaats de veel geciteerde globalisering van de economie: Dat zijn de kenmerkende woorden voor ons tijdperk van voortdurende verandering. Een onderneming als de onze – met de pretentie, om in alle divisies wereldwijd toonaangevend te zijn – kan zich niet aan deze veranderingen onttrekken. Sterker nog: wij moeten actief meewerken aan deze veranderingen en zelf een leidende rol spelen, zeker ten aanzien van de bereidheid en geschiktheid om deze verandering vorm te geven.
Wij hebben deze leidende rol op ons genomen.
Over alle afdelings-, divisie- en landsgrenzen heen verbeteren wij processen tot een synchrone productie en een slanke onderneming.
Met het leidend beginsel van onze onderneming wordt daarvoor de basis gelegd. Juist de consequentheid waarmee wij veranderingen doorvoeren, vraagt om duidelijke doelstellingen (deze geven aan wat wij doen) en niet mis te verstane waarden (deze geven aan hoe wij het doen). Zo zorgt het leidend beginsel met zijn beleidslijnen ervoor dat wij de juiste weg niet uit het oog verliezen. Dat geldt niet alleen voor beslissingen die wij in het kader van onze dagelijkse werkzaamheden moeten nemen, maar ook voor onze strategische oriëntatie. „Wees zelf de verandering die je in de wereld wenst te zien“, is een uitspraak van Mahatma Gandhi. Iedereen moet hieraan bijdragen. En voor het handelen van ieder individu is het leidend beginsel het uitgangspunt en de verantwoording.
Klaus Fischer

De ondernemingsgroep fischer


De ondernemingsgroep fischer draagt het stempel van de familie Fischer en staat bij voorkeur onder leiding van een ondernemerspersoonlijkheid uit de familie zelf.
De groep werkt wereldwijd resultaatgericht ten dienste van klanten en gebruikers.
Daarbij wordt verspilling vermeden en de toegevoegde waarde verhoogd.
De keuze van de vestigingsplaatsen wordt afhankelijk van de economische en politieke uitgangspunten alsmede de marktkansen bepaald, waarbij wij de voorkeur geven aan bestaande vestigingsplaatsen.
De divisies en merken van de ondernemingsgroep
fischer Befestigungssysteme levert wereldwijd veilige en rendabele bevestigingen en verbindingen.
fischer automotive systems ontwikkelt en produceert innovatieve producten.
fischertechnik ontsluit de creativiteit en combineert spelen met leren.
fischer Consulting adviseert externe en interne klanten bij het voorkomen van verspillingen.
Alle divisies richten zich wereldwijd op sterke merken.

De doelstelling


Wij genereren de voor een succesvolle doorontwikkeling en een veilige toekomst van de ondernemingsgroep noodzakelijke winsten.
Daarmee zorgen wij voor arbeidsplaatsen, behouden deze en geven er vorm aan; zo laten wij het daarvoor gebruikte kapitaal groeien.
Wij realiseren op waarde bepaalde strategieën en maatregelen.

De waarden van de ondernemingsgroep fischer


Onze bedrijfsmatige activiteiten zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • innovatief. Wij denken en handelen op grond van permanente verbeteringen en vernieuwingen op alle gebieden, staan open voor het nieuwe en zijn bereid om te veranderen. Daarmee realiseren wij extra voordelen voor ons en onze klanten wereldwijd.
  • eigen verantwoordelijkheid. Een ieder van ons draagt door middel van zijn of haar inzet proactief bij aan het succes van de ondernemingsgroep. Wij handelen opbrengstgericht, waardebepalend en doelgroepgericht en staan voor de uitwerking van ons handelen.
  • serieus. Wij gedragen ons verantwoordelijk en zelfkritisch, zijn geloofwaardig en betrouwbaar, respecteren rechten, normen en culturen van anderen en verwachten dit tevens van onze partners. Wij stellen onszelf regels en houden ons daaraan.

Vanuit onze doelstelling en waarden resulteren de onderstaande stelregels – als maatstaf voor ons dagelijkse werk en de succesvolle vormgeving van onze toekomst. Deze waarden staan in de kern niet ter discussie. De daaruit resulterende stelregels passen wij aan de veranderende randvoorwaarden aan,
Voor een ieder van de in de ondernemingen werkzame medewerkers gelden derhalve onderstaande eigen verplichtingen:

De medewerkers


In het kader van de taken en waarden verrijken wij de ondernemingsgroep met onze heterogeniteit.
Wij leveren actief en verantwoordelijk een bijdrage aan veranderingsprocessen.
Als wezenlijke eigenschappen stimuleren wij onszelf om resultaatgericht, loyaal, betrouwbaar, risicobewust, flexibel en mobiel te zijn.
Wij kwalificeren ons door beroepsgericht onderwijs en scholing en persoonlijke ontwikkeling,
om klaar te zijn voor toekomstige eisen.
Om duurzaam aan de onderneming bij te kunnen dragen zien wij de eigen beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling als permanent aandachtspunt. Dit zien wij tevens in het kader van een voortdurende verbetering op onze werkplek, om de best mogelijke prestaties en resultaten te kunnen leveren.

Het management


Wij stimuleren en eisen prestaties, omdat doelgerichte en waardebepalende medewerkers de doorslaggevende succesfactor vormen. Daarmee creëren wij de voorwaarden voor het succes van de onderneming.
Voor de eigen verbetering meten wij onze leidinggevende taken en de resultaten daarvan voortdurend aan de criteria van dit leidend beginsel.
Doelstellingen laten wij overeenkomen met de waarden op basis van de randvoorwaarden. De voorbeeldfunctie doen wij gestand met een situatieve en waardebepalende manier van leidinggeven. Wij hechten bijzonder veel waarde aan omvattende, ontvangergerelateerde informatie en dienovereenkomstige feedback.
Wij geven onze medewerkers, onafhankelijk van leeftijd, de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en ondersteunen dit met dienovereenkomstige maatregelen. Waar teamwork meer succes belooft, stimuleren wij dat.
Wij vergoeden prestatiegericht en bieden op de toekomst georiënteerde organisatievormen en arbeidsmethoden aan.

De omgang met elkaar


Wij hebben waardering voor elkaar wanneer het gaat om onze persoonlijke en culturele verscheidenheid. Wij ondersteunen elkaar over functie en proces heen.
Wij informeren elkaar tijdig en uitgebreid, gebruiken erkenning en kritiek als kans om onszelf te ontwikkelen en geven onze relaties correct en op betrouwbare wijze vorm.

De producten en diensten


Met telkens de beste oplossingen voor problemen creëren wij het best mogelijke voordeel voor onze klanten, gebruikers en zakenpartners, om op hun gebied succesvol te kunnen zijn.
Derhalve leveren wij de overeengekomen producten/diensten, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste kwaliteit en voor de overeengekomen prijs.
Om dit te kunnen realiseren betrekken wij de in- en extern betrokken verantwoordelijke personen tijdig en actief bij de opdrachten.
Kwaliteit, prestaties en gebruiksvriendelijkheid gelden in dezelfde mate voor producten en diensten en voldoen te allen tijd aan de daarvoor geldende maatstaven.
Wij handhaven een actieve, internationaal georiënteerde patentrechtpolitiek.

De betrekkingen met onze zakelijke partners
Wij handelen betrouwbaar en duurzaam, werken met onze klanten, gebruikers en zakenpartners op vertrouwelijke wijze samen en betrekken hen bij ons denken en handelen ten aanzien van een permanente verbetering en vernieuwing.
Zo winnen wij klanten, gebruikers en zakenpartners en zorgen voor een gemeenschappelijk voordeel.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Als ondernemingsgroep staan wij in principe voor de democratische uitgangspunten en de vrije markteconomie.
Vertegenwoordigers van de onderneming moeten in het kader van de mogelijkheden zitting nemen in geschikte besturen, coöperaties en verenigingen.
Wij zorgen voor een actieve informatievoorziening richting openbare leven en pers.
Wij respecteren de rechten en de beschermde eigendomsrechten van anderen en stimuleren het respect voor onze eigen rechten.
Wij dragen door middel van een actief milieumanagement ertoe bij dat wij en toekomstige generaties in een intact milieu kunnen leven.
Wij investeren in opleidingen en vervolgcursussen en ondersteunen externe vormingsvoorzieningen.

De toekomst


Wij streven naar een voortdurende, profijtelijke groei.
Door middel van permanente verbeteringen en innovaties – op alle gebieden binnen de ondernemingsgroep – vormen wij die markten, waarin wij actief zijn, actief mee en stimuleren de concurrentiepositie en het succes van de ondernemingsgroep.
Wij ondersteunen principiële onderzoeken van particuliere en openbare instanties, voor zover deze overeenstemmen met de doelstellingen en waarden van onze onderneming.